ชื่อ-สกุล นาย อิบรอฮิม สารีมาแซ
ที่อยู่ หมู่ที่ 9 ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
เฟซบุ๊ค Him sareemasae

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2549 ปริญาตรี วิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2553 ปริญญาโท คณะวิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2550 ผู้ประสานงานวิจัย สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ รัฐ
พ.ศ. 2553 อาจารย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เอกชน
พ.ศ. 2554 อาจารย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รัฐ

ความชำนาญ

สาขา
รัฐประศาสนศาสตร์ นโยบายสาธารณะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน
พ.ศ. 2560 โครงการรางวัลพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน
ผศ.วิภา วังศิริกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล