ชื่อ-สกุล นาย ชญานิน เอกสุวรรณ
ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เฟซบุ๊ค nin

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2537 ปริญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2539 ปริญาตรี คณะบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2545 ปริญญาโท คณะสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2547 ปริญาตรี คณะเศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2545 นักวิชาการสาธารณสุชชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รัฐ
พ.ศ. 2553 หัวหน้ากลุ่มงานการมีส่วนร่วมและคุ้มครองสิทธิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี รัฐ

ความชำนาญ

สาขา
การจัดทำแผนงานโครงการระบบสุขภาพชุมชน

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล