ชื่อ-สกุล จ.อ. สัญญา เวียงนนท์
ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
เฟซบุ๊ค Sanya Weangnon

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2552 ปริญญาโท บริหาร การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2546 นักพัฒนาชุมชน อบต.เขาทะลุ รัฐ

ความชำนาญ

สาขา
การพัฒนาชุมชน/การมีส่วนร่วม
การติดตามประเมินผลกองทุน

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน
พ.ศ. 2560 การดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง กองทุน สปสช.

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน
นายพนม เพชรจร อบต.เขาทะลุ

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล

  • photo จ.อ. สัญญา เวียงนนท์
  • photo จ.อ. สัญญา เวียงนนท์