ชื่อ-สกุล นางสาว ชัญญานุช พุ่มพวง
ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
เฟซบุ๊ค chanyanuch pumpuang

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2543 ปริญาตรี สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2543 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.สาคร รัฐ

ความชำนาญ

สาขา

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล

  • photo นางสาว ชัญญานุช พุ่มพวง