ชื่อ-สกุล นาย ธีรนันต์ ปราบราย
ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เฟซบุ๊ค หนึ่งรักภักดี ปราบราย

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2550 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2540 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ รัฐ

ความชำนาญ

สาขา

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน
พ.ศ. 2560 Node ทีมพี่เลี้ยงติดตามการดำเนินงานโครงการขนาดเล็กของ สสส. สสส.
พ.ศ. 2560 การติดตามและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สปสช.
พ.ศ. 2560 Node ทีมพี่เลี้ยงติดตามการดำเนินงานโครงการขนาดเล็กของ สสส. สสส.
พ.ศ. 2560 การติดตามและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สปสช.

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน
ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ. สุธีรวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล