ชื่อ-สกุล นาง รดาณัฐ สินสมบุญ
ที่อยู่ หมู่ที่ 12 ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
เฟซบุ๊ค radanad sinsomboon

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2548 ปริญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2544 จพ.สสช. สสอ.ธารโต รัฐ

ความชำนาญ

สาขา
สาธารณสุขชุมชน

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล