ชื่อ-สกุล นาง อัญชลี ทองคง
ที่อยู่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เฟซบุ๊ค kob. tongkong@gmail.com

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2527 ปริญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รามคำแหง
พ.ศ. 2551 ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ พัฒนามนุษย์แลสังคม ม.สงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2528 อาจารย์ โรงเรียนเอกชน เอกชน
พ.ศ. 2533 นักจัดรายการวิทยุ ไนท์สปอตโปรดั่กชั่นจำกัด เอกชน
พ.ศ. 2540 นักวิชาการอุดมศึกษา ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม รัฐ

ความชำนาญ

สาขา

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล