ชื่อ-สกุล พันจ่าเอก ไชยา สุทธิโภชน์
ที่อยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
เฟซบุ๊ค chaiya sutthipoch

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2554 ปริญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารงานบุคคลภาครัฐ มสธ
พ.ศ. 2556 ปริญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ บริหารสาธารณสุข มสธ
พ.ศ. 2558 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น มข

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2535 พยาบาล ฐท.สส ทร รัฐ
พ.ศ. 2558 ผอ.กองสาธารณาุข ทค.สิเกา รัฐ

ความชำนาญ

สาขา

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน
พ.ศ. 2559 พี่เลี้ยงกองทุนหลักประกันสุขภาพทเองถิ่น สปสช

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน
นายสุเมธ รอดรัตน์ ทค.สิเกา

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล