ชื่อ-สกุล นาย ยุทธนา หอมเกตุ
ที่อยู่ ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เฟซบุ๊ค ยุทธนา หอมเกตุ ปิญชาน์เภสัช

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2547 ปริญาตรี การตัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
พ.ศ. 2548 ปริญาตรี แพทยศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สงขลานครินทร์
พ.ศ. 2554 ปริญญาโท สาธารณสุข การสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2543 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งใหญ่ รัฐ

ความชำนาญ

สาขา
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน
การส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม โรคไม่ติดต่อ
การจัดการอุบัติเหตุจราจร

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน
ดร.เพ็ญ สุขมาก สจรส.ม.อ.
ดร.ซอฟียะห์ นิมะ สจรส.ม.อ.
ดร.วันสุรีย์ พรหมภัทร ม.วลัยลักษณ์

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล