ชื่อ-สกุล ดร. อมาวสี อัมพันศิรินรัตน์
ที่อยู่ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
เฟซบุ๊ค aamavasee@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2546 ปริญาเอก สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลสาธารณสุข มหิดล

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2530 พยาบาลวิชาชีพ รพ. กงกรา รัฐ
พ.ศ. 2547 รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา รัฐ

ความชำนาญ

สาขา
วิจัยเชิงคุณภาพ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน
พ.ศ. 2559 การประเมินคุณภาพการศึกษา สกอ.
พ.ศ. 2560 ตรวจราชการเขตสุขภาพที่12 เขตสุขภาพที่ 12

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน
ดร. มาริสา สุวรรณราช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล

  • photo ดร.  อมาวสี อัมพันศิรินรัตน์