ชื่อ-สกุล นาง มาลัย กลายสุวรรณ
ที่อยู่ หมู่ที่ 8 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เฟซบุ๊ค มะลิ สุวรรณ

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2535 ปริญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน

ความชำนาญ

สาขา

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล