ชื่อ-สกุล นาย วิเชียร สงอักษร
ที่อยู่ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
เฟซบุ๊ค วิเชียร สงอักษร

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2528 ปริญาตรี วิทยาศาตร์สุขภาพ บริหารสาธารสุข มสธ.
พ.ศ. 2531 ปริญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาตร์ ม.มหิดล
พ.ศ. 2536 ปริญญาโท การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ.หาดใหญ่

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2559 หน.อนามัยสิ่องแวดล้อมและอาชรวอนามัย สสจ.ยะลา รัฐ

ความชำนาญ

สาขา
อนามัยสิ่งแวดล้อม
การวิจัยประเมินผลโครงการ

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน
พ.ศ. 2560 พนม/ตำบลสันติธรรม ศอ.บต.

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน
นายสนั่น สนั่นเมือง ศอ.บต.

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล

  • photo นาย วิเชียร สงอักษร
  • photo นาย วิเชียร สงอักษร