ชื่อ-สกุล นาย กฤษฎา รอดบุญคง
ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
เฟซบุ๊ค KritsadaRodboonkong

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2544 ปริญาตรี รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รามคำแหง

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2547 รองปลัดอบต รัฐ

ความชำนาญ

สาขา
การบริหารงานท้องถิ่น

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน
จ่าเอกสัญญา เวียงนนท์ อบต เขาทะลุ

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล