ชื่อ-สกุล นางสาว พัชนี ตูเล๊ะ
ที่อยู่ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
เฟซบุ๊ค Patchanee Tu

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2552 ปริญญาโท รัฐศาสตร์ การจัดการงานสาธารณะ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2552 เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมงานวิจัยและตำรา มหาวิทยาลัยราธิวาสราชนครินทร์ รัฐ
พ.ศ. 2554 อาจารย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รัฐ

ความชำนาญ

สาขา
รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล