ชื่อ-สกุล น.ส. แสงนภา หลีรัตนะ
ที่อยู่ หมู่ที่ 10 ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
เฟซบุ๊ค นางฟ้าของเด็กแว้นซ์

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2528 ปริญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต ภาษาไทย มหาวิทยาลัยครูสวนสุนันทา

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน

ความชำนาญ

สาขา

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน
นายธีระ วัชระปราณี เครือข่ายองค์กรงดเหล้า

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล

  • photo น.ส. แสงนภา หลีรัตนะ