ชื่อ-สกุล นางสาว นิตยา ดวงสวัสดิ์
ที่อยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลพ้อแดง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
เฟซบุ๊ค Nitaya duangsawat

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2550 ปริญาตรี รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ ม.รามคำแหง

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2549 พนักงานขาย อะโพจีเวิอร์ไวท์ เอกชน
พ.ศ. 2552 ธุรการ สมาคมประชาสังคมชุมพร ประชาสังคม
พ.ศ. 2557 จนท โครงการ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจ.ชุมพร ประชาสังคม

ความชำนาญ

สาขา

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล