ชื่อ-สกุล นาง วิลายะตี นิเซ็ง
ที่อยู่ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
เฟซบุ๊ค Alhamdulillah IjiNiseng

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2551 ปริญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2551 นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.โคกโพธิ์ รัฐ

ความชำนาญ

สาขา
สาธารณสุข

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล

  • photo นาง วิลายะตี นิเซ็ง
  • photo นาง วิลายะตี นิเซ็ง