ชื่อ-สกุล นาง ทัศนีย์ วนศิริพงศ์
ที่อยู่ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
เฟซบุ๊ค ทัศนีย์

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2527 ปริญาตรี พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลสงขลา

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2527 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลขนอม รัฐ
พ.ศ. 2543 นักวิชาการควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รัฐ
พ.ศ. 2543 นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รัฐ

ความชำนาญ

สาขา

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล