ชื่อ-สกุล นาย สมเจตน์ ถิรพุทธิพงศ์
ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
เฟซบุ๊ค สมเจตน์

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2528 ปริญาตรี รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. 2528 ปริญาตรี รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2534 นักประชาสงเคราะห์ 3 กรมประชาสงเคราะห์ รัฐ
พ.ศ. 2534 นักประชาสงเคราะห์ 3 กรมประชาสงเคราะห์ รัฐ

ความชำนาญ

สาขา
งานด้านการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน
พ.ศ. 2550 กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล