ชื่อ-สกุล นางสาว ศรินธร แก่นจันทร์
ที่อยู่ หมู่ที่ 10 ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
เฟซบุ๊ค Srintorn Kanjuntr

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2543 ปริญาตรี นิเท การโฆษณา มหาวิทยศรีปทุม

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2557 คณะทำงาน เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.ชุมพร ประชาสังคม

ความชำนาญ

สาขา
ถ่ายภาพ

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล

  • photo นางสาว ศรินธร แก่นจันทร์