ชื่อ-สกุล นาย เสงี่ยม ศรีทวี
ที่อยู่ หมู่ที่ 15 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
เฟซบุ๊ค นายเสงี่ยม ศรีทวี

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2537 ปริญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ บริหารงานสาธารณสุข มสธ
พ.ศ. 2557 ปริญญาโท วิทยาศาสตร?มหาบัญฑิต การจัดการระบบสุขภาพ ม.ทักษิณ

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2532 จพ.สาธารสุขชุมชน สอ.บ้านฝาละที รัฐ
พ.ศ. 2537 นะกวิชาการสาธารณสุข สอ.บ้านโคกทราย รัฐ
พ.ศ. 2547 หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านไทรพอน สอ.บ้านไทรพอน รัฐ
พ.ศ. 2549 ผอ.รพ.สต.บ้านฝาละมี รพ.สต.บ้านฝาละมี รัฐ

ความชำนาญ

สาขา
การวางแผนและประเมินผลด้านสุขภาพ

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน
พ.ศ. 2559 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้ สสส.
พ.ศ. 2560 ครอบครัวอบอุ่น สสส.

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน
ผศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา คณะแพทน์ศาสตร์ มอ.หาดใหญ่
คุณถาวร เครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง จังหวะดพัทลุง

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล