ชื่อ-สกุล นาย เฉลิมวงศ์ เพ็ชรรัตน์
ที่อยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
เฟซบุ๊ค Keeranong

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2522 อ1 ครู2

ความชำนาญ

สาขา
การสืบสวนติดตามงานแหล่งข่าวตำรวจสันติบาลจ.น

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล