ชื่อ-สกุล นาย ชนัตศักดิ์ พิทักษ์มาตุภูมิ
ที่อยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
เฟซบุ๊ค Best Chanatsak

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2549 ปริญาตรี นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2551 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล อบต.แป้น อ.สายบุรี จ.ปัตตานี รัฐ

ความชำนาญ

สาขา

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล