ชื่อ-สกุล นาย ประพันธ์ สีสุข
ที่อยู่ หมู่ที่ 12 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
เฟซบุ๊ค ประพันธ์ ติณ

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2543 ปริญาตรี วิทยศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชฎัทยะลา

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2556 ที่ปรึกษาเครือข่ายคนทำงานด้านเอดส์ สคร.12 ประชาสังคม
พ.ศ. 2558 คณะทำงานกองเลขานุการกิจ สมัชชาจังหวัด ประชาสังคม
พ.ศ. 2559 พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล สปสช.เขต 12 รัฐ
พ.ศ. 2559 พี่เลี้ยงโครงการชุมชนน่าอยู่ สสส. ประชาสังคม

ความชำนาญ

สาขา
การจัดการระบบสุขภาพ
การประเมินความจำเป็นด้านสุขภาพ HNA
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน
พ.ศ. 2558 ตำบลจัดการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2558 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง"อยู่เย็นเป็นสุข" พมจ.จังหวัดยะลา
พ.ศ. 2559 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง"อยู่เย็นเป็นสุข" พมจ.จังหวัดยะลา
พ.ศ. 2560 โครงการชุดชุมชนน่าอยู่ สสส.
พ.ศ. 2560 กองทุนสุขภาพตำบล สปสช.เขต 12 สงขลา

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน
นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
นายรอซีดี เลิศอริยะพงษ์กุล สมัชชาจังหวัดยะลา
นางสาวมาเรียม ชัยสันทนะ เครือข่ายเด็กและเยาวชน (ฟ้าใส) จังหวัดยะลา
นายสุวิทย์ หมาดอาดำ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
นายสมชาย ละอองพันธ์ุ สปสช. เขต 12 สงขลา

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล