ชื่อ-สกุล นาย สมนึก นุ่นด้วง
ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
เฟซบุ๊ค Zap PTL

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2532 ปริญาตรี รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ ม.รามคำแหง
พ.ศ. 2538 ปริญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2543 ปริญญาโท รัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2525 จพ.สาธารณสุขชุมชน สอ.บ้านลำกะ รัฐ
พ.ศ. 2535 จท.บริหารงานทั่วไป รพ.ป่าบอน รัฐ
พ.ศ. 2540 นักวิชาการสาธารณสุข รพสต.บ้านนาท่อม รัฐ
พ.ศ. 2553 คณะกรรมการโครงการ โครการสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่ ประชาสังคม
พ.ศ. 2554 นักวิชาการตำบลสุขภาวะ โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เครือข่ายสุขภาพ ต.ท่าข้าม ประชาสังคม
พ.ศ. 2559 คณะติดตามประเมินผลโครงการระดับท้องถิ่น สป.สช.เขต 12 พื้นที่ จังหวัดพัทลุง รัฐ
พ.ศ. 2769 นักวิชาการพัฒนา ติดตาม ประเมินผลโครงการ โครงการ สสส /สจรส มอ. พื้นที่จังหวัดพัทลุง ประชาสังคม
พ.ศ. 2770 คณะทำงานกองเลขานุการกิจ หน่วยพัฒนานดยบาระดับจังหวัด 4P-W ประชาสังคม

ความชำนาญ

สาขา
การพัฒนา ติดตาม ประเมินผลโครงการ
การถอดบทเรียน เขียนเรื่องเล่า เชิงวิชาการ

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน
พ.ศ. 2557 เกาะทองสมใหม่เกษตรอินทรีย์สร้างสุข สสส/สจรส.มอ.
พ.ศ. 2557 สร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่บ้านทุ่งยาว สสส/สจรส.มอ.
พ.ศ. 2557 เสริมพลังชุมชนด้วยคน 3 วัยบ้านโคกแย้ม สสส/สจรส.มอ.
พ.ศ. 2558 ศูนย์เรียนรู้นาอินทรีย์ที่บ้านโคกแย้ม สสส/สจรส.มอ.
พ.ศ. 2558 ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้คนสำนักกอ สสส/สจรส.มอ.
พ.ศ. 2558 รู้จักจ่าย รู้จักออม ร่วมสร้างงานที่บานม่วงเตี้ย สสส/สจรส.มอ.
พ.ศ. 2558 ทบทวนปลดหนี้คนหมู่4บ้านหน้าเขา สสส/สจรส.มอ.
พ.ศ. 2559 การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อลดอุบัติเหตุในชุมชน บ้านควนคง สสส
พ.ศ. 2559 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ บ้านนาท่อม สสส

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน
ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สจรส.มอ
ถนอม ขุนเพ็ชร สจรส.มอ

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล