ชื่อ-สกุล นาง นภาภรณ์ แก้วเหมือน
ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
เฟซบุ๊ค แมวแก้วเหมือน

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2546 ปริญญาโท การจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2536 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลละงู รัฐ

ความชำนาญ

สาขา
สุขภาพ: งานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม(PAR) และการประเมินเพื่อพัฒนา (DE)

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน
พ.ศ. 2560 การติดตามประเมินผลโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาพื้นที่ (P&P Area Based) ปี 2560 ส ำนักงานหลั ก ป ระ กัน สุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ ๒ สงขลา

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล