ชื่อ-สกุล นาย สุทธิชาติ เมืองปาน
ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
เฟซบุ๊ค ไม่มี

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2558 ปริญญาโท การจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2546 พยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล รัฐ

ความชำนาญ

สาขา

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล