ชื่อ-สกุล นาง กัลยา เอี่ยวสกุล
ที่อยู่ ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
เฟซบุ๊ค กัลยา เอี่ยวสกุล

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2518 ปริญาตรี คหกรรมศาสตร์ คหกรรม

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน

ความชำนาญ

สาขา

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล