ชื่อ-สกุล นางสาว อารีย์ สุวรรณชาตรี
ที่อยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เฟซบุ๊ค อารีย์ สุวรรณชาตรี

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2546 ปริญาตรี ครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2547 อาสาสมัครเต็มเวลา มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม มูลนิธิ เอกชน

ความชำนาญ

สาขา
การเขียนแผนงานโครงการ

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน
พ.ศ. 2556 โครงการชุมชนน่าอยู่ สสส /สน.6
พ.ศ. 2560 โครงการครอบครัวอบอุ่นภาคใต้ สสส / สน.6

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.มอ.)

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล