ชื่อ-สกุล นางสาว จารุวรรณ วงษ์เวช
ที่อยู่ หมู่ที่ 9 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
เฟซบุ๊ค Wjar Krabi

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2533 ปริญาตรี พยาบาล พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา
พ.ศ. 2546 พยาบาล วุฒิบัตรการพยาบาลเฉพาะทางทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พ.ศ. 2550 การวิจัยเชิงคุณภาพ ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2533 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รัฐ
พ.ศ. 2541 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ รัฐ
พ.ศ. 2543 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลคลองท่อม จังหวัดกระบี่ รัฐ

ความชำนาญ

สาขา
การพยาบาลชุมชน
การวิจัยเชิงคุณภาพ
การจัดการความรู้

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน
พ.ศ. 2557 โครงการติดตามประเมินผลการจ่ายเงินอสม.ผ่านไปรษณีย์ที่บ้าน(Post @ Home) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2559 โครงการติดตามประเมินผลการจัดการกองทุนฟื้นฟูผู้พิการและผู้สูงอายุ สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช)
พ.ศ. 2560 การเตรียมความพร้อมบุคลากรสาธารณสุขและครูสู่สังคมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน
ผศ.นิวัฒน์ อุณฑพันธ์ ผอ.ศูนย์วิจัยบึงบรเพ็ด มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์
ผ.ศ.ดร.รัตถยานภิศ พละศึก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
ผศ.ดร.ภก.พงษ์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ๋

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล