ชื่อ-สกุล นาย สมชาย เนียมหวาน
ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
เฟซบุ๊ค บังชาย บก.

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2539 ปริญาตรี คอมพิวเตอร์ การจัดการ เทคโนโยยี กระบี่

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2556 พี่เลี้ยงโครงการเชิงประเด็น สสส. ประชาสังคม

ความชำนาญ

สาขา
นักจัดการสุขภาวะชุมชน

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน
พ.ศ. 2599 เยาวชนคนสร้างสุข สสส.

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน
สจรส.มอ. สถาบันการจัดการสุขภาพ

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล

  • photo นาย สมชาย เนียมหวาน
  • photo นาย สมชาย เนียมหวาน