ชื่อ-สกุล นาง สมใจ ด้วงพิบูลย์
ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
เฟซบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2522 ปริญาตรี พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ
พ.ศ. 2548 ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี
พ.ศ. 2551 ปริญญาโท พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต บริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2522 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลท่าแซะ จังหวัดชุมพร รัฐ

ความชำนาญ

สาขา
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และพี่เลี้ยงโครงการชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ตั้งแต่ปี 2553

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน
พ.ศ. 2553 ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ สสส.

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน
ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล

  • photo นาง สมใจ ด้วงพิบูลย์