ชื่อ-สกุล นางสาว อุไรวรรณ ตันธอาริยะ
ที่อยู่ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
เฟซบุ๊ค อุไรวรรณ ตันฑอาริยะ

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2524 ปริญาตรี วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา รามคำแหง
พ.ศ. 2531 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ มหิดล

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2526 นักวิชาการควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย รัฐ
พ.ศ. 2558 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา รัฐ

ความชำนาญ

สาขา
การวางแผนงาน
การประเมินผลแผนงาน โครงการ

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน
พ.ศ. 2555 โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขเขตสุขภาพที่11
พ.ศ. 2557 คณะกรรมการประเมินผลงานนักวิชาการสาธารณสุขระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขเขตสุขภาพที่11
พ.ศ. 2558 โครงการสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย สำนักสสว.กระทรวงสาธารณสุข

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล