ชื่อกิจกรรม : ประชุมแกนนำโครงการประจำเดือน

สถานที่ : ศาลาเอกประสงค์ หมู่ 2

วันที่ : 1 ธันวาคม 2556 - 1 ธันวาคม 2556

กลุ่มเป้าหมาย : 15

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : มอบหมายบทบาทแบ่งงาน ในวันที่จะจัดประชุมกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ

วัตถุประสงค์

  1. 3.เพื่อให้ คลองบ้านบางไทรมีความสมบูรณ์และความมั่นคงทางด้านอาหาร

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานทุกเดือนต่อเนื่อง

รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

ผลผลิต :

ผลลัพท์ :

ภาคีร่วมสนับสนุน :

สร้างกิจกรรมโดย bangsai เมื่อ 10 ม.ค. 2557 18:36 น.