ชื่อกิจกรรม : รับการพัฒนาและติดตามโครงการ

สถานที่ : ศูนย์สุขภาพภาคประชาชน

วันที่ : 27 กรกฎาคม 2557 - 27 กรกฎาคม 2557

กลุ่มเป้าหมาย : 3

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : ผู้รับผิดชอบโครงการ 3 รับการพัฒนาและติดตามโครงการ จากพี่เลี้ยงโครงการระดับจังหวัด โดยมีแผนจัดการถอดบทเรียนร่วมกับโครงการอื่นๆ และประเมินคุณค่าโครงการ จากนั้นฝึกการทำรายงานต่างๆ ได้แก่ ส1ส 2 ส 3ส 4 เป็นต้น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อบริหารการดำเนินโครงการและติดตามโครงการ

กิจกรรมหลัก : อื่นๆ จาก สสส

รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

ผลผลิต :

ผลลัพท์ :

ภาคีร่วมสนับสนุน :

งบประมาณ

รายการจำนวนเงิน(บาท)
รวมเงิน 2,650.00