ชื่อกิจกรรม : คืนข้อมูลกลับสู่ชุมชน

สถานที่ : หอประชุมหมู่ที่ 6 ต.บ้านพร้าว

วันที่ : 9 สิงหาคม 2557 - 9 สิงหาคม 2557

กลุ่มเป้าหมาย : 50

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : นำข้อมูลคืนสู่ชุมชนในวันประชุมประจำเดือน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อหนุนเสริมให้กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง (ความดันโลหิต เบาหวาน) มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

กิจกรรมหลัก : นำข้อมูลที่ได้จากการคัดกรองมาวิเคราะห์

รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

ผลผลิต :

ผลลัพท์ :

ภาคีร่วมสนับสนุน :

งบประมาณ

รายการจำนวนเงิน(บาท)
รวมเงิน 0.00

สร้างกิจกรรมโดย siriton เมื่อ 15 มิ.ย. 2557 12:42 น.