ชื่อกิจกรรม : ประชุมกลุ่มเสี่ยง ครั้งที่ 3

สถานที่ : หอประชุมหมู่ที่ 6 ต.บ้านพร้าว

วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2558 - 6 กุมภาพันธ์ 2558

กลุ่มเป้าหมาย : 60

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : แลกเปลี่ยนเรียนรู้พฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อหนุนเสริมให้กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง (ความดันโลหิต เบาหวาน) มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

กิจกรรมหลัก : ประชุมกลุ่มทุกเดือน โดยมีการจัดทำสมุดบันทึกน้ำหนัก รอบเอวของตัวเองพร้อมมีคำแนะนำเรื่องอาหาร การออกกำลังกายในสมุด

รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

ผลผลิต :

ผลลัพท์ :

ภาคีร่วมสนับสนุน :

งบประมาณ

รายการจำนวนเงิน(บาท)
รวมเงิน 1,500.00

สร้างกิจกรรมโดย siriton เมื่อ 15 มิ.ย. 2557 13:13 น.