ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานและที่ปรึกษา ครั้งที่ 7

สถานที่ : หอประชุมหมู่ที่ 6 ต.บ้านพร้าว

วันที่ : 22 พ.ค. 2558 - 22 พ.ค. 2558

กลุ่มเป้าหมาย : 15

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : ติดตามการดำเนินโครงการ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อหนุนเสริมให้กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง (ความดันโลหิต เบาหวาน) มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานและที่ปรึกษาโครงการทุกเดือน

รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

ผลผลิต :

ผลลัพท์ :

ภาคีร่วมสนับสนุน :

งบประมาณ

รายการจำนวนเงิน(บาท)
รวมเงิน 700.00

สร้างกิจกรรมโดย siriton เมื่อ 15 มิ.ย. 2557 14:03 น.