ชื่อกิจกรรม : ปฐมนิเทศโครงการ

สถานที่ : สจรส. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ : 5 ตุลาคม 2558 - 6 ตุลาคม 2558

กลุ่มเป้าหมาย : 2

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : ปฐมนิเทศโครงการ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

ผลผลิต :

ผลลัพท์ :

ภาคีร่วมสนับสนุน :

งบประมาณ

รายการจำนวนเงิน(บาท)
รวมเงิน 1,500.00

สร้างกิจกรรมโดย นายแวนารง แปเฮาะอีเล เมื่อ 5 ต.ค. 2558 16:20 น.