ชื่อกิจกรรม : สำรวจข้อมูลสมุนไพรในชุมชนชุมชน

สถานที่ :

วันที่ : 12 มิถุนายน 2559 - 12 มิถุนายน 2559

กลุ่มเป้าหมาย : 30

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : 6.1 นักสืบสมุนไพรโดยให้เยาวชนได้ศึกษาสมุนไพรและคุณประโยชน์ภายในชุมชน 6.2 เวทีนำเสนอสมุนไพรบ้านเรา เพื่อให้นักเรียนได้นำเสนอสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชนแก่ผู้ปกครองและคนในชุมชน 6.3 กิจกรรมอบรมสมุนไพรที่เป็นประโยชน์และการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน(ตามข้อมูลสุขภาพชุมชน) 6.4 รณรงค์ปลุกพืชสมุนไพร ที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของคนในครัวเรือน โดยให้แต่ละครัวเรือนได้ปลูกพืชสมุนไพร ที่ตอบสนอง และสามารถนำไปใช้รักษา ดูแลสุขภาพของคนในครัวเรือน 6.5 สร้างศูนย์เรียนในชุมชน โดย ดำเนินการปลุก และสร้างแปลงสาธิต สื่อต่างๆที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรภายในโรงเรียน และชุมชน 6.6 ศึกษาเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบสวนสมุนไพร นางลอย ตำบลเข้าอำเภอรัตภูมิ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ สมุนไพรชุมชน

กิจกรรมหลัก : แหล่งเรียนรู้สมุนไพรในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมหลัก : 6.1 นักสืบสมุนไพรโดยให้เยาวชนได้ศึกษาสมุนไพรและคุณประโยชน์ภายในชุมชน 6.2 เวทีนำเสนอสมุนไพรบ้านเรา เพื่อให้นักเรียนได้นำเสนอสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชนแก่ผู้ปกครองและคนในชุมชน 6.3 กิจกรรมอบรมสมุนไพรที่เป็นประโยชน์และการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน(ตามข้อมูลสุขภาพชุมชน) 6.4 รณรงค์ปลุกพืชสมุนไพร ที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของคนในครัวเรือน โดยให้แต่ละครัวเรือนได้ปลูกพืชสมุนไพร ที่ตอบสนอง และสามารถนำไปใช้รักษา ดูแลสุขภาพของคนในครัวเรือน 6.5 สร้างศูนย์เรียนในชุมชน โดย ดำเนินการปลุก และสร้างแปลงสาธิต สื่อต่างๆที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรภายในโรงเรียน และชุมชน 6.6 ศึกษาเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบสวนสมุนไพร นางลอย ตำบลเข้าอำเภอรัตภูมิ

ผลผลิต : 1.เกิดศูนย์เรียนรู้สมุนไพรในชุมชน ที่ คนในชุมชนสามารถนำสมุนไพรมาใช้ในชีวิตประจำวันในการรักษาสุขภาพของคนในครัวเรือน 2.มีชุดความรู้ในเรื่องของสรรคุณทางยาของสมุนไพรจากแปลงสาธิต

ผลลัพท์ :

ภาคีร่วมสนับสนุน :

งบประมาณ

รายการจำนวนเงิน(บาท)
รวมเงิน 8,100.00

สร้างกิจกรรมโดย ฉลวย คงสม เมื่อ 5 ต.ค. 2558 15:12 น.