ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานและภาพถ่ายกิจกรรม

สถานที่ :

วันที่ : 15 ตุลาคม 2559 - 15 ตุลาคม 2559

กลุ่มเป้าหมาย : 1

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน :

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ

กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

ผลผลิต :

ผลลัพท์ :

ภาคีร่วมสนับสนุน :

งบประมาณ

รายการจำนวนเงิน(บาท)
รวมเงิน 2,000.00

สร้างกิจกรรมโดย krangsak เมื่อ 11 พ.ย. 2559 10:25 น.