ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมชวนน้องลงนา พัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อการผลิตข้าวชุมชน

สถานที่ :

วันที่ : 26 ตุลาคม 2558 - 26 ตุลาคม 2558

กลุ่มเป้าหมาย : 54

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : กิจกรรมนำเยาวชนจากครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ มาเรียนรู้กระบวนการผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ชีวภาพ ในพื้นที่ว่างเปล่าที่เป็นนาร้างในหมู่บ้าน เพื่อให้เยาวชนเป็นผู้ปลูกผู้ดูแลรักษาผู้เก็บเกี่ยว และนำผลผลิตที่ได้มาเป็นเมล็ดพันธุ์ตั้งต้นในธนาคารเมล็ดพันธุ์ อันจะทำให้เกิดความยั่งยืนทั้งในเชิงกระบวนการและในส่วนของวัตถุดิบ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อปรับสภาพแวดล้อนในชุมชนให้เอื้อต่อการส่ง้สริมการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการแปรรูปข้าวสังข์หยดอินทรีย์ชีวภาพ

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมชวนน้องลงนา พัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อการผลิตข้าวชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมหลัก : กิจกรรมนำเยาวชนจากครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ มาเรียนรู้กระบวนการผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ชีวภาพ ในพื้นที่ว่างเปล่าที่เป็นนาร้างในหมู่บ้าน เพื่อให้เยาวชนเป็นผู้ปลูกผู้ดูแลรักษาผู้เก็บเกี่ยว และนำผลผลิตที่ได้มาเป็นเมล็ดพันธุ์ตั้งต้นในธนาคารเมล็ดพันธุ์ อันจะทำให้เกิดความยั่งยืนทั้งในเชิงกระบวนการและในส่วนของวัตถุดิบ

ผลผลิต : 1. เกิดกลุ่มเยาวชนต้นกล้าผลิตข้าวอินทรีย์ 2. เกิดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมระหว่างเยาวชนและผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน 3. เกิดแปลงนาอินทรีย์ชีวภาพต้นแบบ

ผลลัพท์ :

ภาคีร่วมสนับสนุน : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 สนับสนุนเครื่องจักรในการปรับพื้นที่นาร้างโรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

งบประมาณ

รายการจำนวนเงิน(บาท)
รวมเงิน 5,800.00

สร้างกิจกรรมโดย maliwan เมื่อ 3 ต.ค. 2558 17:06 น.