ชื่อกิจกรรม : ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้

สถานที่ :

วันที่ : 3 ตุลาคม 2559 - 5 ตุลาคม 2559

กลุ่มเป้าหมาย : 2

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน :

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ

กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

ผลผลิต :

ผลลัพท์ :

ภาคีร่วมสนับสนุน :

งบประมาณ

รายการจำนวนเงิน(บาท)
รวมเงิน 2,160.00

สร้างกิจกรรมโดย maliwan เมื่อ 3 ต.ค. 2558 17:59 น.