ชื่อกิจกรรม : ถอดบทเรียนครั้งที่ 2

สถานที่ : -

วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

กลุ่มเป้าหมาย : 15

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : -

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อติดตามมติข้อเสนอการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวนประเด็นข้อเสนอ

รายละเอียดกิจกรรมหลัก : ประชุมทบทวนข้อเสนอ และวางกรอบแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงประเด็นข้อเสนอ และได้ข้อมูลสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอต่อไป

ผลผลิต : ได้กรอบและประเด็นการจัดทำข้อเสนอ รวมทั้งแผนการขับเคลื่ือน

ผลลัพท์ :

ภาคีร่วมสนับสนุน : 1.สถาบันนวัตกรรมสุขภาพวิถีอิสลาม,มหาวิทยาลัยฟาฎอนี สนับสนุนด้านวิชาการ 2.โรงพยาบาลทุ่งยางแดง ,สำนักงานสาธารณสุขทุ่งยางแดง เป็นพื้นที่เพื่อการศึกษาประเด็น

สร้างกิจกรรมโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 3 พ.ค. 2561 10:51 น.