ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตรฯ (เตรียมความพร้อมการจัดการความรู้) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่ :

วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2560 - 17 กุมภาพันธ์ 2560

กลุ่มเป้าหมาย : 10

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : -

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการของภาคีเครือข่าย

กิจกรรมหลัก : ประชุมเตรียมงาน ก่อนเริ่มหลักสูตร

รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

ผลผลิต :

ผลลัพท์ :

ภาคีร่วมสนับสนุน :

งบประมาณ

รายการจำนวนเงิน(บาท)
รวมเงิน 10,000.00