ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตรฯ (เตรียมความพร้อมการจัดการความรู้) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่ :

วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2560 - 17 กุมภาพันธ์ 2560

กลุ่มเป้าหมาย : 10

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : -

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการของภาคีเครือข่าย

กิจกรรมหลัก : ประชุมเตรียมงาน ก่อนเริ่มหลักสูตร

รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

ผลผลิต :

ผลลัพท์ :

ภาคีร่วมสนับสนุน :

สร้างกิจกรรมโดย สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ เมื่อ 3 พ.ย. 2560 12:57 น.