คน(ใต้)สร้างสุข happy network

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสมาชิกคณะทำงาน ครั้งที่ ๑

สถานที่ : บ้านพักผู้กับการสถานีตำตวจภูธรนาประดู่

วันที่ : 17 กันยายน 2560 - 17 กันยายน 2560

กลุ่มเป้าหมาย : 15

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน :

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 0.00