คน(ใต้)สร้างสุข happy network

ชื่อกิจกรรม : อบรมการบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์

สถานที่ : ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.ปัตตานี

วันที่ : 15 กรกฎาคม 2561 - 15 กรกฎาคม 2561

กลุ่มเป้าหมาย : 0

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน :

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 0.00