เครือข่ายคนสร้างสุข happy network

ชื่อกิจกรรม : อบรมการบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์

สถานที่ : ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.ปัตตานี

วันที่ : 15 กรกฎาคม 2561 - 15 กรกฎาคม 2561

กลุ่มเป้าหมาย : 0

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน :

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  สร้างกิจกรรมโดย กลุ่มอาสาพัฒนาป้องกันชุมชน เมื่อ 15 ก.ค. 2561 11:29 น.