ชื่อกิจกรรม : เวทีสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ สร้างการเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน(หมู่ที่ 8 )

สถานที่ : ศาลาประจำหมู่บ้านหมู่ท่ี่ 8

วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 - 6 มิถุนายน 2562

กลุ่มเป้าหมาย : 25

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : แกนนำครัวเรือนทั้งหมด 20 ครัวเรือนและคณะทำงานหมู่บ้าน 3 ครัวเรือนมีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ การทำน้ำหมักชีวภาพ และการทำปุ๋ยไส้เดือน

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  สร้างกิจกรรมโดย kokmuang62 เมื่อ 8 เม.ย. 2562 01:56 น.