ชื่อกิจกรรม : เวทีพูดคุยทำความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาของทะเลสาบสงขลาตอนกลาง (เวทีเปิดโครงการ)

สถานที่ : Iศาลาเอนกประสงค์ บ้านบ้างขวน ม.6 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

วันที่ : 30 มกราคม 2562 - 30 มกราคม 2562

กลุ่มเป้าหมาย : 80

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : 1.ทำความเข้าใจสถาณการณ์ของทะเลสาบสงขลา โดยมีวิทยากรที่มีความรู้เรื่องการทำงานด้านการอนุรักษ์มาให้ความรู้ 2.ประชุมคณะทำงานโครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมแสดงความเห็นหาวิทีรการที่จะฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 17,100.00

  สร้างกิจกรรมโดย yainab เมื่อ 20 ก.พ. 2562 13:21 น.