ชื่อกิจกรรม : เวทีค้นหาจิตอาสาเพื่อเข้ามาเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนร่วมบริหารจัดการโครงการ

สถานที่ : ที่ทำการศาลาเอนกประสงค์ บ้านบางขวน ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2562 - 13 กุมภาพันธ์ 2562

กลุ่มเป้าหมาย : 70

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : 1.รับสมัครแกนนำชาวประมงและผู้สนใจเพื่อเข้ามาทำหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนโครงการ

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 13,800.00

  สร้างกิจกรรมโดย yainab เมื่อ 22 มี.ค. 2562 20:55 น.